Congratulations to Tucker on Getting His First Stripe!

Congratulations to Tucker getting his first stripe from Quincy Brazilian Jiu-Jitsu

Congratulations to Tucker getting his first stripe from Quincy Brazilian Jiu-Jitsu

Comments are closed.