Archive for August 2017

Congrats to Daniel earning his first stripe!

Congrats to Daniel earning his first stripe from Quincy Brazilian Jiu-Jitsu