Congratulations to Shawn on getting his 3rd Stripe

Congratulations to Shawn Highfill on his 3rd Stripe from Quincy Brazilian Jiu-Jitsu

Congratulations to Shawn Highfill on his 3rd Stripe from Quincy Brazilian Jiu-Jitsu

Comments are closed.